wear

wear
weə 1. past tense - wore; verb
1) (to be dressed in or carry on (a part of) the body: She wore a white dress; Does she usually wear spectacles?)
2) (to arrange (one's hair) in a particular way: She wears her hair in a pony-tail.)
3) (to have or show (a particular expression): She wore an angry expression.)
4) (to (cause to) become thinner etc because of use, rubbing etc: This carpet has worn in several places; This sweater is wearing thin at the elbows.)
5) (to make (a bare patch, a hole etc) by rubbing, use etc: I've worn a hole in the elbow of my jacket.)
6) (to stand up to use: This material doesn't wear very well.)
2. noun
1) (use as clothes etc: I use this suit for everyday wear; Those shoes won't stand much wear.) klær, tøy
2) (articles for use as clothes: casual wear; sportswear; leisure wear.) -klær, -tøy
3) ((sometimes wear and tear) damage due to use: The hall carpet is showing signs of wear.) slitasje
4) (ability to withstand use: There's plenty of wear left in it yet.) slitestyrke; noe å slite på
- wearer
- wearing
- worn
- wear away
- wear off
- wear out
- worn out
antrekk
--------
bruk
--------
bære
I
subst. \/weə\/
1) bruk
these pants are in constant wear
disse buksene brukes hele tiden
hats are in general wear
hatter er moderne
it's not in wear
det er umoderne
what do you have in wear?
hva bruker du?
it comes into wear again
det kommer på moten igjen
2) (spesielt i sammensetning) -klær, -tøy
do you have travel wear?
har du reiseklær?
3) slitasje
4) holdbarhet, slitestyrke
there is no wear in it
den mangler slitestyrke
there is not much wear left in these shoes
disse skoene holder ikke stort lenger
be the worse for wear være sliten, være medtatt være såret
fair wear and tear normal slitasje
for everyday wear til hverdagsbruk
have seen hard wear ha vært med i mange år, være godt brukt, være slitt, ha sett bedre dager
this coat has seen hard wear
denne frakken har sett bedre dager
the worse for wear slitt, medtatt (også overført)
wear and tear slitasje, tidens tann
it resists the wear and tear of time
det trosser tidens tann
does it show (signs of) wear and tear?
begynner den å se medtatt ut?
it can stand in any amount of wear and tear
den tåler svært mye slitasje
II
verb (wore - worn) \/weə\/
1) ha på seg, være kledd i, bære
she wore a green dress
hun hadde på seg en grønn kjole
he wears a ring on his finger
han har en ring på fingeren
what shall I wear?
hva skal jeg ha på meg?
she always carries her gloves, she never wears them
hun har alltid hanskene i hånden, hun har dem aldri på seg
this coat has not been worn
denne jakken er aldri brukt
it is much worn this year
det er veldig moderne i år
the Queen came wearing a big hat
Dronningen kom iført en stor hatt
2) kle seg i, bruke, gå med
she always wears blue
hun går alltid i blått
he wore spectacles
han brukte briller
in the summer I wear shorts
om sommeren bruker jeg shorts
do you wear lipstick?
bruker du leppestift?
3) ha, vise
I wear my hair short
jeg har kort hår
her face wore a sad expression
ansiktet hennes hadde et trist uttrykk
he wears his head high
han holder hodet høyt hevet
the house wore a neglected look
huset så forsømt ut
he wore a sad smile
han smilte trist
she wears her years well
hun ser ung ut for alderen
4) (også overført) slite (på), tære (på)
hard use has worn the gloves
hardt bruk har slitt på hanskene
stop, or you'll wear yourself to death
stopp, ellers kommer du til å slite deg ut
I've worn a hole in your dress
jeg har slitt hull på kjolen din
5) slites, bli slitt
a cheap coat will wear soon
en billig jakke blir fort slitt
6) trampe på, kjøre opp, grave (ut)
they wore a path across the field
de trampet opp en sti over jordet
the water had worn a channel in the rock
vannet hadde gravd en kanal i fjellet
7) (britisk, hverdagslig) finne seg i, gå med på, tolerere
he told me a lie but I would't wear it
han løy for meg, men det fant jeg meg ikke i
8) (sjøfart) føre (flagg)
9) holde, tåle, vare
this material will wear for years
dette materialet vil vare i årevis
it is remarkable the way his music wears
det er utrolig hvordan musikken hans holder seg
it won't wear
den holder ikke lenge
it will wear for ever
den vil vare i evigheter
10) (hverdagslig) holde (stikk)
the argument won't wear
argumentet holder ikke
11) (om tid) gå, lide
as the evening wore late
jo lengre det led mot kveld
his life was wearing towards its close
det gikk mot slutten for ham
wear away slite bort\/ned, utslette, stryke ut
the weather will wear away the inscription
været kommer til å slite bort inskripsjonen
the water has worn away the stone
vannet har slitt ned steinen
the inscription has worn away
inskripsjonen er slitt bort fortæres, svinne hen, forsvinne, ta slutt
she was wearing away with pain
hun ble fortært av smerte
the pain wore away
smerten forsvant
her patience began to wear away
tålmodigheten hennes begynte å ta slutt fordrive, få til å gå, slepe seg av sted
we wore an evening away
vi fikk en kveld til å gå
I wore away my life in slavery
jeg tilbrakte mitt liv i slaveri
as winter wore away
etter som vinteren led mot slutten
wear down slite(s) ned, slite(s) ut\/bort
you'll wear down the heels of your shoes
du kommer til å slite ned hælene på skoene dine
the heels are wearing down
hælene slites bort
do you want this worn down table?
vil du ha dette nedslitte bordet?
my heels are worn down at one side
hælene mine er nedslitt på den ene siden trette(s) ut, slite på\/ut, bli utslitt
he wears me down
han sliter meg ut
it wore his nerves down
det slet på nervene hans
bryte(s) ned, overvinne
they can wear down the enemy's resistance
de kan bryte ned fiendens motstand
wear off gå over, gi seg, avta
his fatigue had worn off
trettheten hans hadde gitt seg
the effect wore off
virkningen avtok
the drug had worn off
medikamentet virket ikke lenger
slite(s) av
wear on (om tid) lide, fortsette i det uendelige, slepe seg frem
as the century wore on, nothing changed
etter som århundret slepte seg av sted, ble ingenting forandret
the discussion wore on
diskusjonen fortsatte i det uendelige
wear oneself to a shadow slite seg fullstendig ut
wear oneself to death slite seg i hjel
stop, or you'll wear yourself to death
stopp, ellers kommer du til å slite deg i hjel
wear one's heart on one's sleeve stille sine følelser til skue
wear on somebody gå noen på nervene, irritere noen
wear out slite(s) ut\/ned, forbruke, gjøre slutt på
did you wear out your clothes?
slet du ut klærne dine?
the water can wear out a stone
vannet kan slite ned en stein
cheap clothes soon wear out
billige klær slites fort ut
we must wear out this storm
vi må ri av denne stormen
his patience was worn out
tålmodigheten hans var slutt
trette ut, utmatte, slite ut
he wears me out
han sliter meg ut
she's worn out
hun er utmattet
she wears herself out with hard work
hun arbeider seg halvt i hjel
fordrive, få til å gå, slepe avsted
wear out one's welcome trekke for store veksler på folks gjestfrihet, bli for lenge
wear something into holes slite hull på noe
my brother wears his socks into holes
broren min sliter hull på sokkene sine
wear something thin bruke noe til det er tynnslitt
he wears a coat thin
han bruker en jakke til den er tynnslitt
wear something to rags slite noe helt ut
I wear a coat to rags before I buy a new one
jeg sliter ut en jakke før jeg kjøper en ny
wear something well kle noe
wear the trousers (overført) være herre i huset
wear thin bli tynnslitt
my trousers have worn thin
buksene mine er helt tynnslitte
(overført) (begynne å) bli gjennomsiktig, (begynne å) ta slutt, (begynne å) bli tynnslitt
her excuses are wearing thin
unnskyldningene hennes begynner å bli tynnslitte
my patience wore thin
tålmodigheten min begynte å ta slutt
wear through slite igjennom, slite hull på, slite av
she wore her coat through at the elbow
hun gikk med jakken til det ble hull på albuen
the rope wore through
tauet ble slitt av
wear well holde bra, være holdbar, være slitesterk holde seg godt
he wears well
han holder seg bra
III
verb (wore - worn) \/weə\/
(sjøfart) dreie av, svinge, kuvende

English-Norwegian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Wear — Wear, v. t. [imp. {Wore} (w[=o]r); p. p. {Worn} (w[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Wearing}. Before the 15th century wear was a weak verb, the imp. & p. p. being {Weared}.] [OE. weren, werien, AS. werian to carry, to wear, as arms or clothes; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear — wear1 [wer] vt. wore, worn, wearing [ME weren < OE werian, akin to ON verja, Goth wasjan, to clothe < IE base * wes , to clothe > Sans vastra , L vestis, clothing, vestire, to clothe] 1. a) to have on the body or carry on the person… …   English World dictionary

 • wear — [weə ǁ wer] noun ( fair) wear and tear INSURANCE the amount of damage that can be expected to affect a product or property in normal use. Wear and tear is often taken into consideration by an insurance company when paying an insurance claim: •… …   Financial and business terms

 • Wear — Wear, v. i. 1. To endure or suffer use; to last under employment; to bear the consequences of use, as waste, consumption, or attrition; as, a coat wears well or ill; hence, sometimes applied to character, qualifications, etc.; as, a man wears… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear — [n] use, corrosion abrasion, attrition, damage, depreciation, deterioration, dilapidation, diminution, disappearance, employment, erosion, friction, impairment, inroads, loss, mileage, service, usefulness, utility, waste, wear and tear; concepts… …   New thesaurus

 • wear — ► VERB (past wore; past part. worn) 1) have on one s body as clothing, decoration, or protection. 2) exhibit or present (a particular facial expression or appearance). 3) damage or destroy or suffer damage or destruction by friction or use. 4)… …   English terms dictionary

 • Wear — Wear, n. 1. The act of wearing, or the state of being worn; consumption by use; diminution by friction; as, the wear of a garment. [1913 Webster] 2. The thing worn; style of dress; the fashion. [1913 Webster] Motley s the only wear. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wear in — ˌwear ˈin [transitive] [present tense I/you/we/they wear in he/she/it wears in present participle wearing in past tense …   Useful english dictionary

 • Wear — 〈[wɛ:(r)] f. 10; unz.; meist in Zus.〉 Kleidung (HomeWear, SportsWear, StreetWear) [engl.] …   Universal-Lexikon

 • Wear — 〈[wɛ:(r)] f.; Gen.: ; Pl.: unz.; meist in Zus.〉 Kleidung; HomeWear; SportsWear; StreetWear [Etym.: engl.] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • WEAR IT'S 'AT — est le premier album des Rubettes, paru en décembre 1974. Liste des titres Way Back In The Fifties Rock Is Dead Tonight The Way Of Love Rumours Your Love Forever Sugar Baby Love Teenage Dream Rock And Roll Survival When You re Sixteen… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”